ORGANIZACJA  PRACY  SZKOŁY

  1. Szkoła  Podstawowa  w  Godkowie  pracuje  w  systemie  pięciodniowym.  Zajęcia  lekcyjne  odbywają  się  od  godz.  750  do  godz. 1415 .

  1. Obwód  szkolny  obejmuje  następujące  miejscowości:

Dąbkowo,  Dobry,  Godkowo,  Krykajny,  Lesiska,  Łępno,  Olkowo,  Piskajny,  Podągi,  Skowrony,  Swędkowo,  Szymbory,  Ząbrowiec.

  1. W  7 oddziałach  (klasach)  uczy  się  łącznie  160  uczniów:

  1. Szkoła   zapewnia  uczniom  właściwe  warunki  zarówno  do  rozwoju  intelektualnego  jak   i  fizycznego.  Uczniowie  mogą  uczestniczyć  w   różnych  formach   zajęć  dodatkowych    w  ramach  następujących  kół  zainteresowań  i  organizacji:

  1. Uczniowie  klas  czwartych  mają  rokrocznie  możliwość  ubiegania  się  o  Kartę  rowerową  po  uprzednim  przyswojeniu  niezbędnej  wiedzy  teoretycznej  z  przepisów  ruchu  drogowego  i  nabyciu  umiejętności  praktycznej  jazdy  rowerem  po  miasteczku  ruchu  drogowego.

  2. Świetlica  szkolna  zapewnia  uczniom  właściwe  formy  spędzania  wolnego  czasu  w  oczekiwaniu  na  odjazd  do  domu.  Ponadto  organizuje  ona  i  prowadzi  dożywianie  dla  wszystkich  chętnych  uczniów  współpracując  w  tej  dziedzinie  z  Gminnym  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej  w  Godkowie  oraz  Agencją  Własności  Rolnej  Skarbu  Państwa     w  Olsztynie  i  Elblągu.  Cena  jednego  posiłku  wynosi  1.00 zł.  dziennie.

  3. Bazę  dydaktyczną  szkoły  stanowi:

  4. W  szkole  z  zajęć  w  sali  gimnastycznej  korzystają  uczniowie  klasy V  i  V I  ze  Szkoły  Podstawowej  w  Bielicy.  Ponadto  w  godzinach  popołudniowych  udostępniana  jest  młodzieży pozaszkolnej na  jej życzenie,  przeważnie  w  okresie  późnojesiennym  i  zimowym.

oprac. Z. Białobrzewski, dyr. szkoły.

 

Powrót -  INFORMACJE