STATUT  SZKOŁY

§ 1       Nazwa i typ szkoły

1. Nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Godkowie.

2. Siedzibą szkoły jest wieś Godkowo.

3. Organem prowadzącym szkołę jest Wójt Gminy Godkowo.

4. Struktura organizacyjna szkoły jest sześcioklasowa z oddziałem przedszkolnym.


§ 2         Cele i zadania szkoły.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 15 lutego 1999 roku. Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67 poz.329 z późn. zmianami).
Respektując zasady nauk pedagogicznych i zobowiązania wynikające z Deklaracji Praw Człowieka i Praw Dziecka oraz Konwencji  o  Prawach  Dziecka  ONZ,  w  szczególności:

 

1. Umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania Świadectwa Ukończenia Szkoły.

2. Zapewnia uczniom właściwy rozwój moralno - emocjonalny i fizyczny zgodnie z ich potrzebami i możliwościami w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

3. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

4. Udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez wychowawców klas oraz Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

5. Uczniom niepełnosprawnym pozostającym w domu przez dłuższy okres zapewnia się indywidualną opiekę dydaktyczną.

6. Organizuje i prowadzi zajęcia korekcyjno - kompensacyjne i dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce.

7. Organizuje i prowadzi gimnastykę korekcyjną dla uczniów z wadami postawy.

8. Organizuje i prowadzi koła zainteresowań i koła przedmiotowe.

9. Otacza szczególną opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej i losowej.

10. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej  „ wychowawcą”.

11. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej jej skuteczności, wychowawca prowadzi swój oddział przez cały tok nauczania( w rozbiciu na: wychowanie przedszkolne, kształcenie zintegrowane – kl. I-III i klasy IV - VI).

12. Na wniosek 2/3 uczniów i 1/2 rodziców dyrektor może zmienić wychowawcę klasy.

13. Podczas zajęć obowiązkowych uczniowie przebywają pod opieką nauczycieli przedmiotów, w czasie przerw nauczycieli dyżurnych zgodnie z harmonogramem dyżurów, a w czasie wolnym nauczycieli świetlicy.

14. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły sprawują osoby do tego upoważnione, zgodnie z zarządzeniem Nr 18 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 1997 r. w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły i placówki publiczne krajoznawstwa i turystyki (Dz.Urz.MEN Nr 9, poz.40).

15. Uczniowie klasy I w początkowym okresie nauki przebywają pod stałą opieką wychowawcy.

16. Zapewnia uczniom posiłek w stołówce szkolnej, którego koszt nie przewyższa kosztu tzw. "wsadu do kotła".


§ 3     Organy szkoły i ich kompetencje.
1. Organami szkoły są:

1)    dyrektor  szkoły

2)    rada pedagogiczna

3)    samorząd uczniowski

4)    rada rodziców
 

2.  Dyrektor szkoły

1).    kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

2).    sprawuje nadzór pedagogiczny,

3).    sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psycho-fizycznego,

4).    realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

5).    dysponuje środkami określonymi w planie finansowym  dotyczącym tej placówki,

6).    organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,

7).    prowadzi sprawy kadrowe w swojej placówce,

8).    jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami i decyduje w 

       sprawach:

a)   zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników,

b)   przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom,

c)   występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej , w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla  

      nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

9).  współdziała w wykonaniu zadań dydaktyczno - wychowawczych z radą pedagogiczną , samorządem uczniowskim i radą rodziców,

10).  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
 

3.  Rada Pedagogiczna.

1).   w skład rady pedagogicznej wchodzą nauczyciele zatrudnieni w szkole,

2).   przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
 

4.  Kompetencje rady pedagogicznej:

1).   zatwierdza plany pracy szkoły oraz regulaminy dotyczące szkoły,

2).   zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

3).   opiniuje przydział wychowawstw klasowych, przedmiotów nauczania i przydział czynności dodatkowych ,

4).   opiniuje tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

5).   rozważa sprawy związane ze stanem nauczania i wychowania w szkole oraz sprawnością szkoły i podejmuje uchwały zmierzające do 

       poprawy tego stanu,

6).   powołuje komisje do opracowywania wybranych zagadnień,

7).   kontroluje realizację swoich uchwał,

8).   współpracuje z pozostałymi organami szkoły, uchwala zmiany w statucie szkoły,

9).   ustala regulamin swej działalności,

10).   opracowuje program wychowawczy szkoły.
 

5.   Samorząd Uczniowski:

1).   samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły,

2).   zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin samorządu.
 

6.    Zadania Samorządu Uczniowskiego:

1).   współorganizuje życie szkoły,

2).   ma prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami

       organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,

3).   respektuje uchwały i programy rady pedagogicznej,

4).   przedstawia radzie pedagogicznej i dyrektorowi wnioski i opinie w sprawach szkoły,

5).   może prowadzić działalność finansową w oparciu o własne środki,

6).   ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 

7.     Samorząd Uczniowski działa w oparciu o:

1).   Statut Szkoły,

2).   Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
 

8.    Rada Rodziców i jej zadania:

1).   w szkole działa rada rodziców, która stanowi reprezentację rodziców wszystkich uczniów,

2).   podejmuje działania zmierzające do doskonalenia działalności statutowej szkoły,

3).   gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł i określa zasady dysponowania nimi,

4).   opiniuje statut szkoły,

5).   współpracuje z pozostałymi organami szkoły i uchwala regulamin swej działalności.

 

9.      Płaszczyzny rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły:

1).   między uczniami:

a)    tej samej klasy - Samorząd klasowy z wychowawcą,

b)    z różnych klas – Samorząd Szkolny z opiekunem i wychowawcy klas uczniów zainteresowanych,

c)    odwołanie od decyzji w pkt 1) ppkt. a) i b) składa osoba zainteresowana na piśmie do dyrektora w ciągu 7 dni,

2).   uczeń - pracownik - dyrektor szkoły,

3).   między pracownikami - dyrektor i ognisko ZNP,

4).   pracownik - dyrektor - organ prowadzący i nadzorujący,

5).   między rodzicami a szkołą -wspólne posiedzenie rady pedagogicznej i rady rodziców z udziałem przedstawicieli organu prowadzącego i

       nadzorującego,

6).   odwołanie od decyzji w pkt 2-5 składa się na piśmie do wyższej instancji w ciągu 7 dni.
 

10.  Przepływ informacji pomiędzy organami szkoły:

1).   apele szkolne,

2).   samodzielne posiedzenia RP, RR, SU,

3).   wspólne spotkanie w/w organów,

4).   ogólne spotkania z ogółem rodziców.

 

11.  Stanowiska kierownicze:

1).   kierownik świetlicy - obowiązki:

a)     planowanie pracy opiekuńczej,

b)     hospitowanie nauczycieli, wychowawców pracujących w świetlicy,

c)     opracowywanie tygodniowego rozkładu zajęć w świetlicy oraz ramowego planu dnia,

d)     organizowanie dożywiania.

 

12.  Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia uczniów poprzez:

1).    informowanie na bieżąco rodziców o podjętych zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno - wychowawczych w szkole i w klasie,

2).    zapoznanie  rodziców  z  obowiązującym  regulaminem  oceniania , klasyfikowania  i  promowania  uczniów  oraz  regulaminami  egzaminów:

a)     poprawkowych,

b)     klasyfikacyjnych,

c)     sprawdzających,

3).   możliwość stałego kontaktu na terenie szkoły, celem uzyskania rzetelnej informacji dotyczącej swojego dziecka:

a)     jego zachowania,

b)     postępów w nauce,

c)     przyczyn trudności w nauce.

4).    wyrażanie i przekazywanie organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły,

5).    organizowanie ogólnych informacyjnych spotkań z rodzicami (4 w roku szk.)

6).    wychowawcy klas mogą organizować dodatkowe spotkania z rodzicami w przypadku gdy sytuacja klasy będzie tego wymagała.

13.  Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny być odnotowane w dzienniku lekcyjnym.


§ 4     Organizacja szkoły.
1.    Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają

       odrębne przepisy.

2.    Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez

       dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie ramowego planu nauczania oraz planu finansowego szkoły.

3.    Szkoła umożliwia na wniosek rodziców uczniom należącym do mniejszości ukraińskiej naukę języka ukraińskiego.

4.    Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia  30  maja  danego  roku.

5.    Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w ciągu danego  roku szkolnego uczą się wszystkich

       przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim, ramowym planem nauczania i programem dopuszczonym

       do użytku szkolnego.

6.    Odziały i grupy zajęciowe:

1).    w szkole liczba uczniów w oddziale nie powinna być wyższa niż 30 uczniów ze względu na małe izby lekcyjne,

2).    nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów w każdym z tych oddziałów byłaby niższa niż 15,

3).    oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki,

4).    podział na grupy na tych zajęciach obowiązuje w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów,

5).    w przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów, podziału na grupy można dokonać za zgodą organu prowadzącego,

6).    zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VI prowadzone są w grupach jednorodnych liczących od 12 do 26 uczniów,

7).    zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, korekcyjno – kompensacyjne, gimnastyka korekcyjna, świetlicowe i koła zainteresowań mogą być

        prowadzone w grupach poza systemem klasowo- lekcyjnym,

8).    liczba uczestników kół zainteresowań nie może być niższa niż 15 uczniów z wyjątkiem ust. 6 pkt. 9,

9).    liczba uczestników na zajęciach koła komputerowego nie może być wyższa niż 10 uczniów,

10).  liczba uczestników zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, wyrównawczych i gimnastyki korekcyjnej nie może być niższa niż 3 uczniów.

11).  liczba uczniów na zajęciach z języka ukraińskiego nie może być mniejsza niż 7- w grupach międzyoddziałowych i 3 w grupach

        międzyklasowych.

7.  Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktyczno - wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez

     dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny szkolnej.

8.  Tygodniowy rozkład zajęć oddziału przedszkolnego i klas I - III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym

     planem nauczania: szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel.

9.  Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.

10. Godzina lekcyjna w oddziale przedszkolnym trwa 60 min., a w klasach I-VI - 45 minut.

11. W celu realizacji zadań statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia, zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy, a ponadto:

1).     pomieszczenie na świetlicę szkolną,

2).     pomieszczenie na „ sklepik szkolny,”

3).     bibliotekę,

4).     szatnie,

5).     izbę tradycji.

12.  Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między

     dyrektorem a szkołą wyższą.
 

13.  Świetlica szkolna:

1).    uczniom dojeżdżającym do szkoły zapewnia się świetlicę szkolną, która jest pozalekcyjną formą opiekuńczo- wychowawczą szkoły,

2).    praca świetlicy przebiega zgodnie z planem pracy świetlicy oraz tygodniowym rozkładem zajęć,

3).    świetlica zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia jednego ciepłego posiłku w stołówce szkolnej,

4).    odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z kierownikiem świetlicy i radą rodziców.
 

14.  Biblioteka szkolna:

1).    biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły i

        doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli,

2).    z biblioteki szkolnej mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice,

3).    pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia:

a)     gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

b)     korzystanie ze zbiorów na miejscu i wypożyczanie ich poza bibliotekę,

c)     prowadzenie przysposobienia czytelniczo - informacyjnego uczniów.
 

§ 5   Wewnątrzszkolny System Oceniania.


Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.
 

1.    Cele oceniania:

1).   poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

2).   pomoc  uczniowi  w  samodzielnym  planowaniu  swojego  rozwoju,

3).   motywowanie  ucznia  do  dalszej  pracy,

4).   dostarczanie  rodzicom  (prawnym  opiekunom)  i  nauczycielom  informacji  o  postępach,  trudnościach  i  specjalnych  uzdolnieniach 

       ucznia,

5).   umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno– wychowawczej w ramach WDN, poprzez dokonywanie

       bieżącego monitorowania i ewaluacji.


2.   Ocenianie  wewnątrzszkolne  obejmuje:

1).    formułowanie  przez  nauczycieli  wymagań  edukacyjnych  niezbędnych  do  uzyskania  poszczególnych  śródrocznych  (semestralnych)  i 

        rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych,

2).    ustalenie  kryteriów  oceniania  zachowania,

3).    ocenianie  bieżące  i  ustalenie  śródrocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  oraz 

        śródrocznej  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania  według  skali  i  w  formie  przyjętej  w  szkole,

4).    przeprowadzanie  egzaminów  klasyfikacyjnych,

5).    ustalanie  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  oraz  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej 

        zachowania,  według  skali,  o  której  mowa  w  ust.3  pkt 7) i ust. 7  pkt 4),

6).    ustalenie  warunków  i  trybu  uzyskania  wyższych  niż  przewidywane  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych  i 

        dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  oraz  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania,

7).    ustalenie  warunków  i  sposobu  przekazywania  rodzicom  (prawnym  opiekunom)  informacji  o  postępach  i  trudnościach  w  nauce.
 

3.    Tryb oceniania i skala ocen.

1).   Przez  ocenę  szkolną  należy  rozumieć  stopień  uzyskany  przez  ucznia  według  ustalonej  skali.

2).   Oceny są jawne zarówno  dla  ucznia  jak  i  jego  rodziców  (prawnych  opiekunów).

3).   Na  prośbę  ucznia  lub  jego  rodziców  (prawnych  opiekunów)  nauczyciel  ustalający  ocenę  powinien  ją  uzasadnić.

4).   Wszystkie  formy  oceniania  muszą  zapewnić  uczniowi  otrzymanie  informacji  zwrotnej  na  temat  wyników  jego  uczenia  się  oraz 

       aktywizować  jego  rozwój,  wskazując  mu  kierunek  poprawy.

5).   Sprawdzone  i  ocenione  pisemne  prace  kontrolne  ucznia  rodzice  (prawni  opiekunowie)  otrzymują  na  swoją  prośbę  do  wglądu.

6).   Wszystkie  oceny  otrzymane  przez  ucznia  powinny  być  wpisane  do  dzienniczka  ucznia  i  potwierdzone  podpisem  przez  rodziców 

       (prawnych  opiekunów).

7).   Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych  począwszy od klasy IV, ustala się w stopniach według

       następującej skali:

a)     stopień  celujący            - 6

b)     stopień  bardzo  dobry    - 5

c)     stopień  dobry                - 4

d)     stopień  dostateczny      - 3

e)     stopień  dopuszczający  - 2

f)      stopień  niedostateczny  - 1

8).   Zgodnie  z  podstawą  programową  nauczania  zintegrowanego  w  klasach  I - III  ocenia  się  następujące  kompetencje  ucznia:

a)     językowe:

Ø     czytanie  ze  zrozumieniem,

Ø     przepisywanie,  pisanie  ze  słuchu,  pisanie  z  pamięci,

Ø     formułowanie  myśli  w  zdaniu  pisanym,

Ø     mówienie

b)     matematyczne:

Ø     pojęcie  liczby  naturalnej  i  jej  zapis  cyfrowy,

Ø     opanowanie  podstawowych  działań  matematycznych,

Ø     zadania  tekstowe,

Ø     umiejętności  praktyczne

c)     artystyczno – techniczne

d)     społeczno – przyrodnicze

e)     zdrowotno – motoryczne

9).    W  klasach  I – III  ustala  się  następujący  system  oceniania:

a)     ocenianie  bieżące,

b)     ocenianie  okresowe,

c)     ocenianie  końcoworoczne

10).  Ocenianie  bieżące  prowadzone  jest  według  skali  cyfrowej  od  1  do  6, podczas  wszystkich  zajęć.

11).  Nauczyciel  dokonuje  oceny  na  podstawie  kart  pracy  ucznia,  uczeń  jest  oceniany  ze  wszystkich  form  aktywności  na  zajęciach,

12).  Na  podstawie  ocen  bieżących  nauczyciel  informuje  rodziców  o  postępach  dziecka  w  nauce,  przynajmniej  dwukrotnie  w  czasie 

        jednego  semestru,

13).  Rodzice  mają  prawo  wglądu  do  dokumentacji  nauczyciela  informującej  o  osiągnięciach  ich  dziecka,

14).  Ocena  okresowa  ma  charakter  opisowy,  jest  ujednolicona  na  każdym  poziomie   kształcenia  zintegrowanego  i  ujmuje  następujące 

        treści:

a)     poziom  opanowania  umiejętności,

b)     cechy  emocjonalne,

c)     rozwój  społeczny  ucznia,

d)     zachowanie

15).   Ocena  końcoworoczna  ma  charakter  wyłącznie  opisowy.  Podsumowuje  rok  pracy  dziecka.  Opisuje  zachowanie  ucznia  oraz 

         określa  poziom  kompetencji  zawartych  w  podstawie  programowej.

16).   Uczniowie  i  rodzice  (prawni  opiekunowie)  przed  klasyfikacyjnym  posiedzeniem  rady  pedagogicznej  informowani  są  przez 

         nauczycieli  przedmiotów  o  przewidywanych  ocenach  śródrocznych  i  końcoworocznych  z  zajęć  edukacyjnych  uwzględnionych  w 

         szkolnym  planie  nauczania. 

17).   O przewidywanych ocenach śródrocznych i końcoworocznych z poszczególnych przedmiotów i z  zachowania uczeń informowany jest na

         zajęciach edukacyjnych i godzinie do dyspozycji wychowawcy  klasy  na  tydzień  przed  radą  klasyfikacyjną.

18).   O  przewidywanych  ocenach  rocznych  rodzice  informowani  są  w  formie  pisemnej.  Fakt  zapoznania  się  z  przewidywanymi  ocenami 

         rodzice  potwierdzają  własnoręcznym  podpisem  na  zwrotnej  kartce  z  ocenami,  przekazanej  wychowawcy  klasy.

19).   W  przypadku  przewidywanej  oceny  niedostatecznej – wychowawca  klasy  zobowiązany  jest  do  pisemnego (zwrotnego)  powiadomienia 

         rodziców (prawnych  opiekunów)  o  tym  zagrożeniu  przed  dniem  31 maja  każdego  roku.

20).   W  szkole  stosuje  się  kontrolę  osiągnięć  uczniów:

a)   bieżącą,  której  celem  jest  systematyczne  śledzenie  postępów  w  nauce;  pełni  ona  funkcję  wspomagającą,  jest  pomocna 

      uczniowi  w  rozpoznawaniu  mocnych  i  słabych  stron,  wskazuje  kierunek  pracy  ucznia,

b)   semestralną,  której  zadaniem  jest  sprawdzenie  osiągnięć  założonych  celów  po  zakończeniu  półrocza  (semestru),

c)   końcową (podsumowującą),  której  zadaniem  jest  sprawdzenie  osiągnięć  założonych  celów  po  zakończeniu  roku  szkolnego

      (etapu  edukacyjnego).

21).  Kontrola  osiągnięć  uczniów  może  odbywać  się  w  formie  ustnej,  pisemnej,  praktycznej,  w  zależności  od  specyfiki  zajęć 

        edukacyjnych.

22).  Częstotliwość i sposób oceniania uczniów określone są w przedmiotowych zasadach oceniania.
 

4.    Wymagania edukacyjne.

1).    Rok  szkolny  dzieli  się  na  dwa  semestry.  Pierwszy  trwa  od  początku  roku  szkolnego  do  31 stycznia,  drugi  od  01 lutego do  końca 

        roku  szkolnego.

2).    Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów.

3).    Rodzice na pierwszym spotkaniu są informowani o wymaganiach edukacyjnych, a nieobecni mogą się zapoznać z wymaganiami w bibliotece

        szkolnej.

4).    Klasyfikowanie  śródroczne  i  końcoworoczne  w  klasach  IV – VI  polega  na  okresowym  podsumowaniu  osiągnięć  edukacyjnych  ucznia 

        z  zajęć  określonych  w  szkolnym  planie  nauczania  i  zachowania  i  ustaleniu  ocen  klasyfikacyjnych.

5).    Klasyfikacja roczna w klasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć i  staleniu  oceny  z  zajęć  edukacyjnych  i  zachowania  ucznia  w 

        danym  roku  szkolnym.

6).    Oceny  klasyfikacyjne  ustalają  nauczyciele  prowadzący  poszczególne  zajęcia  edukacyjne,  a  oceny  zachowania,  wychowawca  klasy.

7).    Ocena  za  II  semestr  uwzględnia  całoroczną  pracę  ucznia.

8).    Jeżeli  w  wyniku  klasyfikacji  śródrocznej  stwierdzono,  że  poziom  osiągnięć  edukacyjnych  ucznia  uniemożliwia  lub  utrudnia 

        kontynuowanie  nauki  w  semestrze  programowo  wyższym,  szkoła  stworzy  uczniowi  szansę  uzupełnienia  braków na  zajęciach 

        wyrównawczych, jeżeli takie są prowadzone.

9).    W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć  wychowania fizycznego. Decyzję o zwolnieniu ucznia

        z zajęć wychowania fizycznego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych

        zajęciach wydanej przez lekarza i podania rodziców.

10).    W przypadku  zwolnienia  ucznia  z  zajęć  wychowania  fizycznego  w  dokumentacji  przebiegu  nauczania  zamiast  oceny  klasyfikacyjnej 

        wpisuje  się  „zwolniony”.

11).    Począwszy od klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych,

          określonych w szkolnym  planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego.

12).    Uczeń  klasy  I – III  otrzymuje  promocję  do  klasy  programowo  wyższej,  jeżeli  jego  osiągnięcia  edukacyjne  w  danym  roku  szkolnym 

          oceniono  pozytywnie.

13).    Ucznia klasy I – III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie na podstawie opinii  lekarza,  poradni  psychologiczno – pedagogicznej 

          albo  innej  poradni  specjalistycznej, oraz w porozumieniu  z  rodzicami (opiekunami prawnymi)  dziecka.

14).    Uczeń  klasy  VI  kończy  szkołę  podstawową,  jeżeli  ze  wszystkich  zajęć  edukacyjnych  określonych  w  szkolnym  planie  nauczania 

          uzyskał  oceny  roczne  wyższe  od  stopnia  niedostatecznego  oraz  w  terminie  do  31  sierpnia  danego  roku  przystąpił  do 

          określonego  w  odrębnych  przepisach  sprawdzianu.

15).    Wynik  sprawdzianu  nie  wpływa  na  ukończenie  szkoły.

16).    Uczeń,  który  nie  przystąpił  do  sprawdzianu  w  przewidzianym  czasie,  powtarza  ostatnią  klasę.

17).    Uczeń  może  otrzymać  promocję (ukończyć  szkołę)  z  wyróżnieniem.

18).    Uczeń  klas  IV – V otrzymuje  promocję  z  wyróżnieniem,  jeżeli  uzyska  w  wyniku  rocznej  klasyfikacji  średnią  ocen  wszystkich 

          przedmiotów  obowiązkowych  conajmniej  4.75 oraz conajmniej  bardzo  dobrą  ocenę  z  zachowania.

19).    Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymuje uczeń klasy VI, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z

          obowiązkowych zajęć edukacyjnych  średnią ocen conajmniej 4.75 i conajmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania..

 20).   Uczeń  wyróżniony  otrzymuje  świadectwo  z  biało – czerwonym  paskiem  pionowym  i  nadrukiem  „z wyróżnieniem”.

 

5.      Kryteria oceniania i sposoby sprawdzania osiągnięć.

1).   Wychowawca  klasy  na  początku  roku  szkolnego  informuje  uczniów  oraz  rodziców  (prawnych  opiekunów)  o:

a)     kryteriach  i  zasadach  wystawiania  oceny  zachowania  ucznia,

b)     trybie  informowania  uczniów  i  rodziców  (prawnych  opiekunów) o  przewidywanej  śródrocznej  i  końcoworocznej  ocenie  z 

        zachowania  i  ocenach  z  zajęć  edukacyjnych  uwzględnionych  w  szkolnym  programie  nauczania,

c)     warunkach  i  trybie  uzyskania  wyższej  niż  przewidywana  rocznej  ocenie  klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych.

2).    Kryteria oceny zachowania uczniów są udostępniane uczniom i rodzicom do wglądu w formie informacji umieszczonej na szkolnej tablicy

        ogłoszeń i stronie internetowej szkoły pod adresem: www.spgod.elblag.com.pl

3).    Kryteria ocen z poszczególnych przedmiotów  są udostępniane uczniom i rodzicom do wglądu w formie informacji umieszczonej na szkolnej

        tablicy ogłoszeń lub w bibliotece szkolnej.

4).    Ustala  się  następujące  ogólne  kryteria  ocen  na  poszczególne  stopnie  szkolne:

a)    stopień  celujący  otrzymuje  uczeń,  który:

Ø   posiada  wiedzę  i  umiejętności  znacznie  wykraczające  poza  wymagania  programowe  przedmiotu  na  danym  poziomie  edukacji,

Ø   samodzielnie  i  twórczo  rozwija  własne  uzdolnienia,

Ø   rozumie  uogólnienia  i  związki  między  nauczanymi  treściami,  wyjaśnia  zjawiska  bez  jakiejkolwiek  ingerencji  i  pomocy 

      nauczyciela,

Ø   biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i w rozwiązywaniu problemów  teoretycznych  lub  praktycznych  oraz  proponuje 

      rozwiązania  nietypowe

b)     stopień  bardzo  dobry  otrzymuje  uczeń,  który:

Ø   wyczerpująco  opanował  materiał  programowy,

Ø   właściwie  rozumie  uogólnienia  i  związki  między  treściami  programowymi,  dokonuje  samodzielnej  oceny  omawianych  zjawisk,

Ø   wykorzystuje posiadaną wiedzę i umiejętności w praktyce, często w sytuacjach  nietypowych,

Ø   problemy  rozwiązuje  w  twórczy  sposób,

Ø   sprawnie  posługuje  się  obowiązującą  w  danym  przedmiocie  terminologią

c)     stopień  dobry  otrzymuje  uczeń,  który:

Ø   opanował  większość  materiału  programowego,

Ø   poprawnie  rozumie  uogólnienia  i  związki  między  treściami  programowymi  a  przy  pomocy  nauczyciela  wyjaśnia  je  i  umiejętnie 

      interpretuje,

Ø   stosuje  samodzielnie  wiedzę  w  typowych  sytuacjach  teoretycznych  i  praktycznych,  w  sytuacjach  nietypowych  z  pomocą 

      nauczyciela,

Ø   podstawowe pojęcia i prawa ujmuje stosując terminologię właściwą dla danej  dziedziny wiedzy, wypowiedzi jednak nie wyczerpują w

      całości tematu

d)     stopień  dostateczny  otrzymuje  uczeń,  który:

Ø   opanował materiał programowy ograniczony do treści podstawowych, rozumie  tylko  najważniejsze  związki  i  powiązania  logiczne 

      między  treściami,

Ø   stara  się  wykonywać  rozmaite  zadania,  ale  popełnia  przy  tym  wiele  błędów;  prace  jego  są  niedokładne  i  niewyczerpujące,  a 

      nabytej  wiedzy  nie  umie  samodzielnie  zastosować  w  sytuacjach  nietypowych,

Ø   posiada  przeciętny  zasób  słownictwa,  język  zbliżony  do  potocznego,  mała  kondensacja  i  klarowność  wypowiedzi

e)     stopień  dopuszczający  otrzymuje  uczeń,  który:

Ø     posiada konieczne i niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach kształcenia wiadomości i umiejętności bez rozumienia

       związków i uogólnień,

Ø     pracuje  w  czasie  lekcji,  ale  wyniki  jego  działań  wykazują  liczne  braki,  praca  w  dużej  mierze  ma  charakter  odtwórczy  którą 

        wykonuje  przeważnie  z  pomocą  nauczyciela  lub  innych  uczniów,

Ø     formułuje nieporadne wypowiedzi, stosuje ubogie słownictwo, popełnia liczne błędy

f)       stopień  niedostateczny  otrzymuje  uczeń,  który:

Ø    nie  jest  w  stanie  rozwiązać  lub  wykonać  zadań  o  elementarnym  stopniu  trudności,

Ø    nie posiada wiadomości i umiejętności na sukces w dalszych etapach kształcenia,

Ø    nie  skorzystał  z  pomocy  szkoły  i  nie  wykorzystał  szans  uzupełnienia  wiedzy  i  umiejętności

 

5).    Minimalna liczba ocen cząstkowych w ciągu każdego półrocza, na podstawie których wystawia się ocenę klasyfikacyjną nie powinna być

        mniejsza niż podwojona liczba godzin dydaktycznych danych zajęć edukacyjnych w tygodniu, ale nie mniej niż 5.

6).    Przyjmuje  się  następujące  formy  oceniania:

a)     pytania  ustne,

b)     formy  pisemne  i  prace  domowe,

c)     zadania  praktyczne,

d)     obserwacje  podczas  pracy (aktywność).

7).    Nauczyciel  prowadzący  dane  zajęcia  edukacyjne  określa  obowiązujące  zasady  poprawiania  ocen  cząstkowych.

8).    Wszystkie  pisemne  prace  uczniów  powinny  być  poprawione  i  ocenione  w  ciągu  14 dni  od  ich  napisania.

9).    Uczeń  ma  prawo  być  nieprzygotowanym  do  lekcji,  w  zależności  od  czasu  trwania  usprawiedliwionych  nieobecności:

a)     w pierwszym dniu  po  nieobecności  trwającej  co  najmniej  tydzień  może  nie  mieć  odrobionych  pisemnych  prac  domowych;  przez 

        trzy  kolejne  dni  nauki  powinien  nadrobić  zaległości  i  uzupełnić  materiał,  w  tym  czasie  jest  zwolniony  z  odpowiedzi  ustnych  i 

        pisemnych  form  sprawdzania  wiadomości,

b)     w  trakcie  pierwszej  lekcji  zajęć  edukacyjnych,  które  uczeń  opuścił  z  przyczyn  usprawiedliwionych,  a  nieobecność  była  krótsza 

        niż  tydzień,  jest  zwolniony  z  odrobienia  pisemnej  pracy  domowej  i  sprawdzania  wiadomości  tylko  w  zakresie  uzasadnionym 

        trudnościami  ze  zrozumieniem  nowego  materiału – wprowadzonego  w  trakcie  nieobecności.

10).   Uczniowie biorący udział w różnego typu zawodach i konkursach przedmiotowych  od szczebla powiatu wzwyż) mają prawo do zwolnienia z

         odpytywania na dzień  przed  konkursem,  w  dniu  konkursu  oraz  dnia  następnego.  Prawo to nie przysługuje  w  przypadku 

         zapowiedzianych  sprawdzianów  pisemnych  i  ustnych.

 

6.    Tryb i terminy przeprowadzania egzaminów sprawdzających, klasyfikacyjnych i poprawkowych.

1).    Uczeń  może  być  nie klasyfikowany z  jednego,  kilku  lub  wszystkich  zajęć  edukacyjnych,  jeżeli  brak  jest  podstaw  do  ustalenia 

        oceny  klasyfikacyjnej  z  powodu  nieobecności  ucznia  na  zajęciach,  przekraczającej  połowę  czasu  przeznaczonego  na  te  zajęcia  w 

        szkolnym  planie  nauczania  w  danym  roku  szkolnym.

2).    Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3).     Egzamin  klasyfikacyjny  zdaje  również  uczeń  realizujący  na  podstawie  odrębnych  przepisów  indywidualny  tok  lub  program  nauki.

4).    Termin  egzaminu klasyfikacyjnego należy  uzgodnić  z  uczniem  i  jego  rodzicami:

a)     w czasie dwóch pierwszych tygodni następnego semestru – za pierwszy semestr,

b)     w czasie dwóch tygodni po zakończeniu zajęć edukacylnych– za  rok  szkolny.

5).    Procedury  przeprowadzania  egzaminu  klasyfikacyjnego:

a)     wychowawca  informuje  ucznia  i  jego  rodziców  o  wyniku  klasyfikacji,

b)     uczeń  lub  jego  rodzice (prawni  opiekunowie)  składają  na  piśmie  u  dyrektora  szkoły  prośbę  o  przeprowadzenie  egzaminu,

c)     ustalenie  terminu  egzaminu  oraz  liczby  przedmiotów,  z  których  uczeń  może  być  egzaminowany  w  ciągu  jednego  dnia,

d)     nauczyciel  egzaminator  zapoznaje  ucznia  z  zakresem  treści  programowych,

e)     dyrektor  szkoły  powołuje  komisję  egzaminacyjną,

f)      nauczyciel egzaminator przygotowuje tematy  pracy  pisemnej  oraz  pytania  do  egzaminu  ustnego  i  tydzień  przed  planowanym 

        egzaminem  dostarcza  do  dyrektora  szkoły – z  przedmiotów:  plastyka,  muzyka,  technika,  informatyka,  wychowanie  fizyczne 

        egzamin  powinien  mieć  formę  ćwiczeń  praktycznych.

6).     W skład  komisji  wchodzą:

a)     dyrektor  szkoły,  jako  przewodniczący  komisji,

b)     nauczyciel  prowadzący  dane  zajęcia  edukacyjne,  jako  egzaminator,

c)     nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, jako członek komisji.

7).    Nauczyciel  egzaminujący  może  być  zwolniony  z  udziału  w  pracy  komisji  na  własną  prośbę  lub  w  szczególnie  uzasadnionych 

        przypadkach (np. choroba).

8).    W czasie  egzaminu  klasyfikacyjnego  mogą  być  obecni,  w  charakterze  obserwatorów,  rodzice (prawni  opiekunowie  ucznia).

9).    Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a)     skład  komisji,

b)     datę  przeprowadzenia  egzaminu,

c)     zadania (ćwiczenia)  egzaminacyjne,

d)     wyniki  egzaminu  klasyfikacyjnego  oraz  uzyskane  oceny.

10).    Do  protokołu  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą  informację  o ustnych  odpowiedziach.  Protokół  stanowi  załącznik  do 

        arkusza  ocen  ucznia.

11).    W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania w miejscu oceny klasyfikacyjnej

        wpisujemy „nieklasyfikowany”.

12).    Ustalona przez nauczyciela  albo  uzyskana  w  wyniku  egzaminu  klasyfikacyjnego  roczna (semestralna)  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć 

          edukacyjnych  jest  ostateczna

13).    Uczeń,  który  nie  zdał  egzaminu  klasyfikacyjnego (lub  nie  przystąpił  do  niego),  nie  otrzymuje  promocji  i  powtarza  klasę.

14).    Uczeń, lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnieść zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena

          klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa

          dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno–

          wychowawczych.

15).    W przypadku stwierdzenia,  że  roczna  (semestralna)  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  została  ustalona  niezgodnie  z 

         przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny,  dyrektor  szkoły  powołuje  komisję,  która przeprowadza  egzamin

         sprawdzający  wiadomości  i  umiejętności  ucznia,  w  formie  pisemnej  i  ustnej  oraz  ustala  roczną (semestralną)  ocenę  klasyfikacyjną 

         z  danych  zajęć  edukacyjnych,

16).   Termin egzaminu sprawdzającego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

17).   W skład  komisji  wchodzą:

a)     dyrektor  szkoły,  jako  przewodniczący  komisji,

b)     nauczyciel  prowadzący  dane  zajęcia  edukacyjne,

c)     dwóch  nauczycieli  z  tej  lub  innej  szkoły  tego  samego  typu,  prowadzący  takie  same  zajęcia  edukacyjne,

18).   Nauczyciel  może  być  zwolniony  z  udziału  w  pracy  komisji  na  własną  prośbę  lub  w  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach.  W 

         takim  przypadku  dyrektor  szkoły  powołuje  w  jego  miejsce  innego  nauczyciela  prowadzącego  takie  same  zajęcia  edukacyjne,  z 

         tym,  że  powołanie  nauczyciela  zatrudnionego  w  innej  szkole  następuje  w  porozumieniu  z  dyrektorem  tej  szkoły.

19).   Ustalona przez komisję roczna(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

         Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może

         być  zmieniona w wyniku  egzaminu  poprawkowego.

20).   Z  prac  komisji  sporządza  się  protokół  zawierający  w  szczególności:

a)     skład  komisji,

b)     termin  sprawdzianu,

c)     zadania  (pytania)  sprawdzające,

d)     wynik egzaminu sprawdzającego  oraz  ustaloną  ocenę

21).   Protokół  stanowi  załącznik  do  arkusza  ocen  ucznia.  Do  protokołu  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą  informację  o 

        ustnych  odpowiedziach  ucznia.

22).   Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu sprawdzającego w wyznaczonym  terminie, może przystąpić do niego

         w  dodatkowym  terminie,  wyznaczonym przez  dyrektora szkoły.

23).   Z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń, który w wyniku końcoworocznej  klasyfikacji uzyskał jedną ocenę niedostateczną może

        zdawać egzamin poprawkowy.

24).   W  wyjątkowych  przypadkach  (długotrwała  choroba  ucznia,  trudna  sytuacja  rodzinna,  zdarzenia  losowe)  rada  pedagogiczna  może 

         wyrazić  zgodę  na  egzamin  poprawkowy  z  dwóch  zajęć  edukacyjnych.

25).   Egzamin  poprawkowy  przeprowadza  się  na  pisemną  prośbę  ucznia  lub  jego  rodziców (opiekunów  prawnych)  zgłoszoną  do  dyrektora 

        szkoły  nie  później  niż  na  5  dni  przed  zakończeniem  rocznych  zajęć  edukacyjnych.

26).   Termin egzaminu poprawkowego końcoworocznego wyznacza dyrektor szkoły w  ostatnim tygodniu ferii letnich.

27).   Wychowawca zobowiązany jest do poinformowania rodziców ucznia o terminie egzaminu poprawkowego najpóźniej w ostatnim dniu zajęć

         szkolnych oraz do przekazania zakresu materiału objętego egzaminem, przygotowanego przez nauczyciela uczącego danego przedmiotu.

28).   Egzamin  poprawkowy  składa  się  z  części  pisemnej  oraz  ustnej,  z  wyjątkiem  egzaminu  z  plastyki,  muzyki,  informatyki,  techniki 

         oraz  wychowania  fizycznego,  z  których  to  powinien  mieć  formę  zadań  praktycznych.

29).   Pytania (ćwiczenia,  zadania)  egzaminacyjne  przygotowane  przez  egzaminatora  zatwierdza  przewodniczący  komisji  w  porozumieniu  z 

         jej  członkiem.

30).   Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

a)     dyrektor  szkoły,  jako  przewodniczący  komisji,

b)     nauczyciel  prowadzący  dane  zajęcia  edukacyjne,  jako  egzaminator,

c)     nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, jako członek komisji.

31).   Nauczyciel  egzaminujący  może  być  zwolniony  z  udziału  w  pracy  komisji  na  własną  prośbę  lub  w  szczególnie  uzasadnionych 

        przypadkach.  W  zaistniałej  sytuacji  dyrektor  szkoły  powołuje  w  jego  miejsce  innego  nauczyciela  prowadzącego  takie  same  zajęcia 

        edukacyjne.

32).   W egzaminie  mogą  uczestniczyć  w  roli  obserwatorów  rodzice  ucznia.

33).   Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

a)     skład  komisji,

b)     termin  egzaminu,

c)     pytania  i  zadania  egzaminacyjne,

d)     wyniki  egzaminu,

e)     ocenę ustaloną przez komisję(ocena z egzaminu poprawkowego jest ostateczna)

34).    Do  protokołu  załącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą  informację  o ustnych  odpowiedziach  ucznia.  Protokół  stanowi  integralną 

         część  arkusza  ocen.

35).   Uczeń,  który  zdał  egzamin  poprawkowy (otrzymał  ocenę  wyższą  od  stopnia  niedostatecznego)  otrzymuje  promocję  do  klasy 

         programowo  wyższej.

36).   Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w  wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w

        dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły.

37).   Uczeń,  który  nie  zdał  egzaminu  poprawkowego  lub  nie  przystąpił  do  niego, nie otrzymuje  promocji i  powtarza  klasę (z zastrzeżeniem 

         pkt. 38)

38).   Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w  ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy

         programowo wyższej ucznia  który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  pod  warunkiem,  że 

         te  zajęcia  realizowane  w  klasie  programowo  wyższej  są zgodne ze szkolnym planem nauczania.

 

7.   Zasady oceniania zachowania.

1). Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy, stopnia respektowania

     przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

2). Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

3). Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na:

a)    oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

b)    promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły podstawowej z zastrzeżeniem pkt 3a) i 3b)

3a) Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w

      danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

3b) Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, nie otrzymuje promocji do

      klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

4).   Zachowanie ucznia ocenia się następująco:

a)     wzorowe

b)     bardzo dobre

c)     dobre

d)     poprawne

e)     nieodpowiednie

f)       naganne

5).   W klasach I - III ocena zachowania jest oceną opisową.

6).   Zasadniczy wpływ na ocenę z zachowania ma:

a)     wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

b)     postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

c)     dbałość o honor i tradycje szkoły,

d)     dbałość o piękno mowy ojczystej,

e)     dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

f)       godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

g)     okazywanie szacunku innym osobom.

7).   Ocena poprawna jest oceną wyjściową do ustalania innych ocen.

8).   Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia w klasach IV –VI:

a)     Ocenę wzorową  może otrzymać uczeń, który:

Ø     wzorowo wywiązuje się z obowiązków szkolnych,

Ø     usprawiedliwia wszystkie godziny nieobecności,

Ø     cechuje go właściwa postawa wobec kolegów i osób starszych w szkole i poza nią,

Ø     aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i klasy tzn. bierze udział w imprezach, konkursach, olimpiadach itp.,

Ø     godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz w konkursach, zawodach, olimpiadach, itp.

Ø     charakteryzuje się estetycznym wyglądem,

Ø     wykazuje inicjatywę społeczną – akcje  humanitarne,

Ø     działa w kołach i organizacjach szkolnych,

Ø     bezinteresownie udziela pomocy innym,

Ø     dba o poprawność języka polskiego,

Ø     nie ulega złym nałogom (palenie papierosów, picie alkoholu).

b)     Ocenę bardzo dobrą może otrzymać uczeń, który:

Ø     ambitnie realizuje zadania szkolne postawione przez nauczycieli,

Ø     usprawiedliwia wszystkie nieobecności,

Ø     swoim zachowaniem daje dobry przykład, np. jest sumienny, uczynny, koleżeński  i wykazuje szacunek wobec dorosłych,

Ø     aktywnie uczestniczy w imprezach, pracach organizacyjnych i porządkowych organizowanych w szkole,

Ø     jego wygląd zewnętrzny nie budzi zastrzeżeń,

Ø     nie pali papierosów i nie pije alkoholu,

Ø     przeciwstawia się przejawom niewłaściwego zachowania.

c)     Ocenę dobrą może otrzymać uczeń, który:

Ø     chętnie uczestniczy w zajęciach szkolnych,

Ø     stosownie zachowuje się w szkole i poza nią tzn. nie ma poważnych zastrzeżeń do jego zachowania,

Ø     bierze udział w obowiązkowych imprezach i akcjach organizowanych przez szkołę,

Ø     nie pali papierosów i nie pije alkoholu,

Ø     drobne uchybienia w swoim zachowaniu stara się szybko naprawić.

d)     Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

Ø     wywiązuje się z obowiązków szkolnych na miarę swoich możliwości,

Ø     jest uczciwy, prawdomówny, uprzejmy w stosunku do uczniów i osób dorosłych,

Ø     dba o swoje zdrowie i higienę osobistą,

Ø     pamięta o kulturze słowa i formach grzecznościowych,

Ø     nie opuszcza terenu szkoły bez zezwolenia nauczyciela dyżurnego,

Ø     sporadycznie spóźnia się na lekcje, stara się usprawiedliwiać wszystkie nieobecności,

Ø     sumiennie wywiązuje się z obowiązków dyżurnego,

Ø     nie prowokuje konfliktów, bójek.

e)     Ocenę nieodpowiednią może otrzymać uczeń, który:

Ø     ma lekceważący stosunek do nauki i obowiązków szkolnych, nie przynosi podręczników, zeszytów, czasami nie przygotowany do lekcji,

Ø     nie uczestniczy w życiu klasy i szkoły,

Ø     jest arogancki, agresywnie i wulgarnie odnosi się do kolegów i osób starszych,

Ø     samowolnie opuszcza lekcje i teren szkoły  (dwa dni nieusprawiedliwione),

Ø     maluje się i nosi niewłaściwy ubiór na zajęciach lekcyjnych (zbyt krótkie spódniczki i bluzki, niechlujny wygląd),

Ø     zachowuje się nagannie w szkole i poza nią np. pali papierosy, pije alkohol, kradnie, niszczy cudze mienie  (sporadycznie).

f)       Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

Ø     ma negatywny stosunek do obowiązków szkolnych  (systematycznie nieprzygotowany – brak podręczników, prac domowych),

Ø     ma postawę antyspołeczną,

Ø     nagminnie opuszcza lekcje i teren szkoły (wagary, ucieczki z lekcji),

Ø     nagannie zachowuje się w szkole i poza nią (pali papierosy, pije alkohol, kradnie, jest agresywny, wulgarny),

Ø     bierze udział w dyskotekach dla dorosłych, przebywa poza miejscem zamieszkania nocą bez opieki dorosłych,

Ø     nosi wyzywający strój (bardzo krótkie spódnice i bluzki, dekolty, malowanie paznokci, ust, oczu, włosów, biżuteria) i wygląda

        nieprzyzwoicie na co dzień,

g)     Za wielokrotne stwierdzenie palenia i picia bezwzględnie ocena naganna.

h)     Dopuszczalne jest noszenie przez uczennice małej, delikatnej i bezpiecznej biżuterii nie stwarzającej zagrożenia dla zdrowia własnego i

        innych uczniów oprócz zajęć z wychowania fizycznego.

9).   Uczeń swoją postawą może zrehabilitować się i otrzymać na koniec roku szkolnego ocenę o dwa stopnie wyższą.

10).   Semestralną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy

         oraz ucznia ocenianego.

11).   Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna  zachowania została

         ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni po

         zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

12).   W przypadku stwierdzenia zasadności  zastrzeżenia dyrektor powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w

        drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji .

13).   W skład komisji wchodzą:

a)     dyrektor szkoły – jako przewodniczący,

b)     wychowawca klasy,

c)     wskazany przez dyrektora nauczyciel uczący w danej klasie,

d)     przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

e)     przedstawiciel rady rodziców.

14).   Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna jest ostateczna.

8.    Postanowienia końcowe.

1).   Wewnątrzszkolny System Oceniania uczniów został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 7 września

       2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i

       egzaminów w szkołach publicznych.

2).   W przypadku innych sytuacji zaistniałych w trakcie oceniania, a nieuregulowanych w tym regulaminie stosuje się przepisy zawarte w  w/w

       rozporządzeniu.

Powrót - INFORMACJE

§ 6    Nauczyciele i inni pracownicy.

1.    W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi.

2.    Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość, wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo

       powierzonych jego opiece uczniów.

3.    Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów

       nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

4.    Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze i problemowo - zadaniowe. Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora szkoły

       przewodniczący zespołu.

5.    Zadania wychowawcy:

1).   tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

2).    rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej .

6.   Wychowawca  w celu realizacji powyższych zadań:

1).    otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2).    planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego,

3).    ustala treści i formy zajęć na godziny wychowawcze,

4).    współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie,

5).    utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci oraz włączenia ich w

        sprawy życia klasy i szkoły,

6).    współpracuje z poradnią psychologiczno - pedagogiczną.

7.   Zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych, a także zakres ich odpowiedzialności ustala dyrektor szkoły.

8.   W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły struktura pracowników niepedagogicznych powinna wyglądać następująco:

    1) księgowa                -    zapewnienie obsługi finansowej,

    2) woźna                    -    organizacja pracy pracowników obsługi,

    3) palacz-konserwator -    obsługa pieców c.o. oraz naprawa i konserwacja sprzętu szkolnego,

    4) sprzątaczki            -    utrzymanie porządku w szkole,

    5) kucharka               -    zapewnienie uczniom posiłku w szkole zgodnie z §2 ust.16,

    6) pomoc kucharki     -    zapewnienie uczniom posiłku w szkole.   

§ 7       Uczniowie szkoły

1.   Obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci w wieku od 6 lat do chwili ukończenia klasy VI, zamieszkali na terenie obwodu szkoły. Uczniowie spoza

      obwodu szkoły mogą być przyjęci do szkoły za zgodą dyrektora szkoły. Uczniowie z deficytami rozwojowymi mogą uczęszczać do szkół 

      specjalnych.

2.    Uczeń ma prawo do:

1).       właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,

2).       opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy,

3).       swobody wyrażania myśli i przekonań dotyczących życia szkoły, a także religijnych jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

4).       rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

5).       sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny,

6).       pomocy w przypadku trudności w nauce,

7).       korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,

8).       wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową.

3.    Uczeń ma obowiązek do:

1).       systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,

2).       przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

3).       odpowiedzialności za własne życie , zdrowie, i higienę oraz rozwój fizyczny,

4).       dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.
 

4.    Nagrody i kary:

1).   szkoła nagradza ucznia za:

a)     celujące i bardzo dobre postępy w nauce,

b)     wzorową postawę,

c)     wybitne osiągnięcia,

d)     aktywną działalność na rzecz szkoły,

e)     dzielność i odwagę.

2).   forma nagrody:

a)     zdjęcie na tle sztandaru,

b)     świadectwo z wyróżnieniem ,

c)     nagroda rzeczowa,

d)     list pochwalny do rodziców,

e)     pochwała dyrektora szkoły wobec uczniów i rodziców.

3).   szkoła może ukarać ucznia za:

a)     naruszenie obowiązków szkolnych,

b)     arogancki stosunek do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

c)     używanie środków odurzających ( alkohol ,papierosy , narkotyki , itp. ),

d)     nieusprawiedliwioną absencję szkolną,

e)     narażanie na niebezpieczeństwo innych,

f)       wyzywający strój i wygląd zewnętrzny ucznia.

4).   formy kar:

a)     upomnienie wychowawcy klasy,

b)     upomnienie dyrektora szkoły,

c)     obniżona ocena z zachowania,

d)     w skrajnych wypadkach przeniesienie ucznia do innej szkoły.§ 8       Postanowienie końcowe.
1.   Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.   Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny.

3.   Szkoła prowadzi i przekazuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

4.   Statut został opracowany na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 15.02.1999 r. (Dz. Ust. nr.14 poz. 131 ) .

 

    W statucie szkoły wprowadzono zmiany zgodnie z:

1.  Aneksem Nr 1 od 01 stycznia 2005 r.

2.  Aneksem Nr 2 od 06 października 2006 r.

3.  Aneksem Nr 3 od 30 listopada 2006 r.

 

ZB i JS 09.02.2007

Powrót - INFORMACJE